Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO VITA HAIR MAN.

ZANIM DOKONASZ ZAWARCIA UMOWY, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI NA ADRES MAILOWY INFO@VITAHAIRMAN.COM

Sklep VITA HAIR MAN jest obsługiwany przez PLT GROUP Sp. z o. o., ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, Polska

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Firma PLT GROUP Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem strony produktowej.
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
 4. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako oddzielna pozycja w koszyku. Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę firmę PLT GROUP Sp. z o. o.
 6. Firma PLT GROUP Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą firmą PLT GROUP Sp. z o. o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
 9. Sklep do kontaktu z Kupującym może używać aplikacji Manychat, służącej do automatyzacji interaktywnych konwersacji pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

§2. Składanie zamówień i płatności

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową produktu, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia można składać poprzez:
  1. na stronie sprzedażowej produktu - 24h;
  2. e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – 24h;
  3. wysyłając zamówienie na adres zamówienia info@vitahairman.com – 24h;
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. W szczególnych wypadkach (na skutek błędu informatycznego, lub nieuzasadnionego użycia kodu rabatowego bądź pozyskania i wykorzystania go w sposób niezgodny z regulaminem) sklep ma prawo odstąpić od sprzedaży i nie zrealizować zamówienia.
 4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Kupującego oraz: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia, w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. gotówka przy odbiorze,
  2. płatność online,
  3. przelew bankowy,
  4. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  5. BLIK.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, KRS 0000590484, REGON 363203696, NIP 5223047892.
 7. W przypadku płatności kartą płatniczą termin realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 8. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
 9. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).
 10. W razie podjęcia decyzji przez Kupującego (gdy Sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) o realizacji części zamówienia, pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek.
 11. W razie podjęcia przez Kupującego decyzji o rezygnacji z zamówienia (w przypadku gdy sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) cała kwota zostanie zwrócona Kupującemu (w przypadku przedpłaty) na rachunek przez niego wskazany.
 12. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.
 13. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez PLT GROUP Sp. z o. o. jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.
 14. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

§3. Koszt i czas dostawy

 1. Sklep dostarcza przesyłki do Kupującego za pośrednictwem poczty polskiej oraz firmy kurierskiej.
 2. Dostawa przesyłki do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 4. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
 6. Zamówiony przez Kupującego towar zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres lub do wskazanego przez Kupującego paczkomatu. W przypadku nieodebrania przez Kupującego paczki jest on zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu paczki do Sprzedającego tj. kosztów przesyłki zwrotnej.
 7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego paczki, Sprzedawca wezwie go do wykonania umowy tj. pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, odstąpi on od umowy oraz zwróci Kupującemu koszty produktów pomniejszone o koszty przesyłki zwrotnej nieodebranych produktów.
 8. W przypadku skierowania do sprzedającego prośby o ponowną wysyłkę produktów jej koszty pokrywa Kupujący.
 9. Przesyłkę i opakowanie zewnętrzne należy sprawdzić przed podpisaniem odbioru, w obecności kuriera. W przypadku przesyłki uszkodzonej (naderwania, uszkodzenia folii, śladów po przepakowaniu, pognieciony karton) lub ubytków zawartości bądź w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru lub stwierdzenia braków ilościowych w przesyłce należy wykonać następujące kroki:
  1. uszkodzenie lub podejrzenie szkody należy zgłosić w uwagach na liście przewozowym lub przy elektronicznym podpisie na urządzeniu mobilnym kuriera;
  2. sporządzić razem z kurierem protokół szkody. Protokół można spisać także odręcznie – w takim przypadku należy zgłosić chęć sporządzenia protokołu na infolinii przewoźnika;
  3. w protokole należy zawrzeć informacje na temat stanu przesyłki;
  4. należy wymienić uszkodzone produkty, rodzaj uszkodzeń i ewentualne braki w zamówieniu;
  5. protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez kuriera.
  Następnie należy niezwłocznie poinformować firmę PLT Group sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: info@vitahairman.com.
 10. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: info@vitahairman.com.

§4. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Kupujący może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem z zachowaniem terminu określonego w ust. 1.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej), datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane. Odstępując od umowy można skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany niżej adres albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@vitahairman.com
  PLT GROUP Sp. z o. o.,
  Franciszka Legackiego 7, 26-600 Radom
  Z dopiskiem: ZWROT.
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych dokonanej przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Sklep informuje, że w przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest ponieść koszty odesłania towaru do sklepu. Jedynie celem wyjaśnienia informujemy, że w przypadku kiedy zakupiony towar był objęty sprzedażą promocyjną np. do zakupionego towaru był dodany drugi produkt, lub produkty gratis, albo promocja dawała możliwość zakupu kolejnego produktu, lub produktów w obniżonej cenie, odstąpienie od umowy, dotyczy wszystkich zakupionych i otrzymanych na podstawie tej umowy towarów.
 7. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze sklepu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego produktu wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca uprzywilejowany przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową - będzie to równoważne z odznaczeniem checkboxa, znajdującego się pod formularzem zamówienia. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.
 8. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§5. Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową (rękojmia). W takim wypadku Kupujący może złożyć do sprzedawcy reklamację.
 3. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Kupującego produktów od Sprzedawcy mogą być składane przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@vitahairman.com lub pisemnie na adres:
  PLT GROUP Sp. z o. o.,
  Franciszka Legackiego 7, 26-600 Radom
  Z dopiskiem: REKLAMACJA.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego przygotowanego przez Sklep. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. W reklamacji Kupujący powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz treść swojego żądania. Reklamacja powinna również zawierać dane Kupującego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko, adres).
 6. Kupujący składający reklamację towaru powinien okazać dowód jego zakupu (np. paragon fiskalny - papierowy lub elektroniczny), fakturę VAT (papierową lub elektroniczną), e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, potwierdzenie przelewu z karty/konta. Brak dowodu zakupu, wskazującego na to, że Sprzedawca jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi, może skutkować odmownym rozpatrzeniem reklamacji.
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący uzyskuje informację, w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja.
 8. Koszt odesłanego towaru Sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.

§6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest PLT GROUP Sp. z o. o., ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, Polska. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: help@easyprofits.com;
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego jeśli zapisał się np. na newsletter.
 3. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, prawnicze, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem;
 4. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania);
 6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO, podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
 8. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;
 9. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania;
 10. Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.
 11. PLT GROUP Sp. z o. o., ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, Polska posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Informacje znajdujące się na stronie produktowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Dbałość o prawa Konsumenta jest jednym z priorytetów działalności Firmy, stąd postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów Prawa, i wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i je należy stosować.

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym,
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,numer faksu i adres e-mail]
 2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 5. Adres konsumenta(-ów)
 6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7. Data

(*) NiepotrzebneFORMULARZ REKLAMACYJNY (WZÓR)

Aby przyśpieszyć weryfikację procesu reklamacyjnego prosimy o wydrukowanie uzupełnionego formularza reklamacyjnego i załączenie go do zwracanej paczki.